„Nowoczesna szkoła

w Gminie Żytno – lepszy start w przyszłość”.

 

„Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno – lepszy start w przyszłość” to tytuł projektu realizowanego w Gminie Żytno od września 2014 r. w ramach Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

Termin realizacji projektu   01.09.2014 – 30.06.2015 r.

 

Celem głównym  projektu jestwyrównanie szans edukacyjnych 43 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w gminie wiejskiej Żytno poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkoły z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia. 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie w ramach projektu następujących działań:

- zajęcia w ramach koła informatycznego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła matematycznego (148 godz.)

- zajęcia w ramach koła przyrodnika (37 godz.)

- zajęcia w ramach koła z j. angielskiego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła polonistycznego (37 godz.)

- zajęcia w ramach koła kulturalno-artystycznego (111 godz.)

- zajęcia w ramach koła historycznego (30 godz.)

- zajęcia w ramach klubu szachowego (60 godz.)

- zajęcia w ramach klubu brydżowego (30 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (111 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (111 godz.)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody (74 godz.)

- zajęcia psychoedukacyjne (60 godz.)

- zajęcia logopedyczne (90 godz.)

- pogotowie psychologiczno-pedagogiczne (30 godz.)

- powstanie Szkolnego Ośrodka Kariery 

 

Poniedziałek, 14 Października 2019

MEN

EDU

EDUSEK

SIEC

BIP